منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

دامنه سهند

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 47890
 بازدید امروز : 241
 کل بازدید : 1024435
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/0625

 
  not exist :مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب شهر مراغه
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1394/11/07
  not exist :1394/11/17
  not exist :
  not exist : شركت آب و فاضلاب مراغه در نظر دارد اجراي عمليات مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب شهر مراغه را از محل اعتبارات داخلي و از طريق مناقصه ( عمومي ) به پيمانكار واجد شرايط و داراي رتبه 5 آب واگذار نمايد . لذا از كليه واجدين صلاحيت دعوت مي گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهي با در نظر گرفتن موارد ذيل ، به آدرس مراغه - ده متري مطهري شركت آب و فاضلاب امور قراردادها تلفن :12-37228911-041 مراجعه و ضمن واريز مبلغ سیصد هزار ريال به حساب شماره 0106370474006 بانك ملي مركزي مراغه ( كد شعبه 5071 ) و ارائه فيش آن به امور قراردادها ، اسناد مربوطه را دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد ، پاكت خود را تحويل نمايند . بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد .
الف ) به پيشنهادهاي فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
ب ) مبلغ برآورد اوليه معادل( 000 ، 000 ، 600 ، 2 ريال ) دو ميليارد ششصد ميليون ريال .
ج ) مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه معادل (000 ،‌000 ، 130 ريال ) یکصد و سی ميليون ريال مي باشد .
د ) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
ه ) پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكي شركت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد .

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .