باسمه تعالي

 

باستناد مفاد تبصره 2 ماده 1 قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/69 مجلس شوراي اسلامي ، شركتي بنام شركت آب و فاضلاب مراغه ( سهامي خاص ) كه در اين اساسنامه اختصاراً شركت ناميده خواهد شد تشكيل مي گردد .

 

اساسنامه شركت سهامي آب و فاضلاب مراغه ( سهامي خاص )

 

فصل اول – كليات و سرمايه

ماده 1 – نام شركت

شركت سهامي آب و فاضلاب مراغه ( سهامي خاص ) به استناد تبصره 2 ماده 1 قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 و اصلاحيه بعدي آن مصوب 3/11/1380 مجلس شوراي اسلامي تاسيس و از اين پس در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود .

 

ماده 2 – هدف شركت

ايجاد و بهره برداري تاسيسات تامين ، تقسيم و توزيع آب شرب و بهداشتي و ايجاد و بهره برداري تاسيسات مرتبط با جمع آوري ، انتقال ، تصفيه و دفع بهداشتی فاضلاب ، در حوزه عمل شركت در چارچوب ضوابط و سياستهاي شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي و شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و وزارت نيرو .

 

ماده 3 – مركز و حوزه فعاليت شركت

مركز اصلي شرکت در شهر مراغه و حوزه خدماتي آن محدوده قانوني شهرهاي شهرستان مراغه و ساير حوزه هايي است كه توسط رييس مجمع عمومي تعيين خواهد شد .

تبصره 1 : با توجه به گستردگي حوزه فعاليت و به منظور تسهيل و تسريع در ارائه خدمات به مردم ، شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي در صورت نياز نسبت به ايجاد شعب يا نمايندگيهاي در مناطق مختلف تحت پوشش اقدام و قسمتي از اختيارات خود را به آنان واگذار نمايد .

تبصره 2 : تاسيسات مرتبط با فعاليت شركت مي تواند در خارج از محدوده قانوني حوزه فعاليت نيز مستقر باشد .

 

ماده 4 – شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي مي باشد و امور آن براساس قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 ، ضوابط ، قوانين و ساير مقررات ذيربط و مندرجات اين اساسنامه و در چارچوب اصول بازرگاني ، آئين نامه هاي استخدامي ، مالي و معاملاتي خود اداره مي شود .

 

ماده 5 – مدت شركت

مدت شركت از تاريخ تاسيس نامحدود است .

 

ماده 6 – سرمايه شركت

سرمايه شركت عبارت است از مبلغ يكصد ميليون ريال كه به يك هزار سهم يكصد هزار ريالي با نام (تماماً پرداخت شده ) منقسم گرديده است كه تعداد 510 سهم متعلق به شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي و 450 سهم متعلق به شهرداري مراغه و 40 سهم متعلق به شهرداري خراجو ميباشد .

تبصره : نقل و انتقال سهام با تصويب مجموع عمومي انجام مي گيرد .

 

فصل دوم – موضوع فعاليت و وظايف شركت

ماده 7 :‌ موضوع فعاليت شركت

براي نيل به اهداف مندرج در اين اساسنامه ، شركت با رعايت مقررات و قوانين ذيربط مجاز به اقدامات زير خواهد بود :

1-7- انجام هرگونه فعاليت در راستاي آبرساني براي مصارف خانگي ، عمومي ، صنعتي ، تجاري و غيره و جمع آوري ، انتقال ، تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب .

2-7- مطالعه و اجراي طرح هاي ايجاد و توسعه تاسيسات مربوط به تامين ، انتقال ، تصفيه و توزيع آب آشاميدني و بهداشتي .

3-7- مطالعه و اجراي طرح هاي ايجاد و توسعه تاسيسات مربوط به جمع آوري ، انتقال ، تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب .

4-7- رعايت اصول بهداشتي ، كنترل كيفي و استانداردهاي مورد عمل وزارت نيرو در مراحل آبرساني و جمع آوري دفع فاضلاب .

5-7- بهره برداري ، تعمير ، نگهداري ، مرمت و بازسازي و توسعه كليه تاسيسات تامين ، تصفيه ، انتقال ، ذخيره و توزيع آب و همچنين جمع آوري ، انتقال ، تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب و حفاظت از حريم آنها.

6-7- اخذ هرگونه وام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي با اخذ مجوز از مجمع عمومي و ساير مراجع قانوني ذيربط .

7-7- استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي براي انجام امور مطالعاتي ، اجرايي ، بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب و فاضلاب و خدمات مشتركين به منظور كاهش هزينه ها ، افزايش بهره وري و ارتقاء سطح خدمات .

8-7- انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه براي مقاصد شركت ضروري و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح آن باشد .

 

فصل سوم : اركان شركت

ماده 8 – اركان شركت عبارت است از :

الف ) مجمع عمومي

ب ) هيئت مديره و مديرعامل

ج ) بازرس ( حسابرس )

 

الف ) مجمع عمومي

ماده 9- اعضاي مجمع عمومي عبارتند از : مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي و مديرعامل آب و فاضلاب مراغه به نمايندگي از شركت مذكور ، شهردار مراغه ( يا نماينده وي ) به نمايندگي از شهرداري مراغه

رياست مجمع عمومي بعهده مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي مي باشد .

 

ماده 10 – مجامع عمومي شركت عبارتند از :

1-10- مجمع عمومي عادي

2-10- مجمع عمومي فوق العاده

 

ماده 11 ـ دعوت مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به استناد مواد 97 و 98 قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

 

ماده 12 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :

1-12- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیاتی

2-12- رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه مدیران و بازرس شرکت و صورت های مالی و بودجه شرکت

3-12- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت برابر مقررات مربوطه

4-12- انتخاب و عزل و نصب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس قانونی (حسابرس) شرکت

5-12- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل

6-12- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی شرکت

7-12- تعیین و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار که باید آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر گردد.

8-12- تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، استخدامی و رفاهی شرکت در راستای سیاستهای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو

9-12- اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول

10-12- تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای سازمانی مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی مورد نیاز

11-12- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و سایر مواردی که در دستور جلسه مجمع قید شده است.

تبصره : به منظور تسهیل و تسریع در امور و ایجاد رویه واحد در کلیه شرکتهای آب و فاضلاب ، مجمع عمومی اختیارات خود در تصویب تشکیلات سازمانی ، آئین نامه های اداری ، استخدامی ، مالی و معاملاتی و عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل ، انتخاب و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی ، تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره و انتخاب نمایندگان موضوع بند (هـ) ماده 84 قانون محاسبات عمومی را به رئیس مجمع عمومی تفویض می کند.

ماده 13- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به موضوعات مذکور در دستور جلسه ، تشکیل خواهد شد.

ماده 14ـ وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد.

1-14- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت

2-14- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت

3-14- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و انتخاب مدیران تصفیه

 

ب) هیئت مدیره و مدیرعامل

ماده 15 ـ هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی ( که یکی از آنها مدیرعامل می باشد) و دو نفر عضو علی البدل خواهند بود که برای مدت دو سال انتخاب می شوند و پس از انقضاء تا مدت زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

 

تبصره 1 :  از سه نفر عضو اصلی دو نفر نماینده سهام آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی با معرفی مذیر عامل و یک نفر نماینده سهام شهرداری ها با معرفی رئیس شورای شهر مراغه خواهند بود . از دو نفر عضو علی البدل نیز یک نفر از طرف آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با معرفی مدیر عامل و یک نفر از طرف شهرداری ها با معرفی رئیس شورای شهر مراغه خواهد بود.

 

تبصره 2 : اعضای هیئت مدیره باید حداقل دارای یک سهم از سهام شرکت باشند تا به استناد مواد 114 و 115 قانون تجارت به عنوان سهام وثیقه به صندوق شرکت بسپارند.

 

ماده 16 ـ جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک مرتبه به دعوت رئیس هیئت مدیره و با حضور سه نفر از اعضاء اصلی در محل شرکت یا در هر محلی که رئیس هیئت مدیره تعیین کند تشکیل می گردد و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. اداره جلسات با رئیس هیئت مدیره است.

 

تبصره : در صورت غیبت یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره از یکی از اعضاء علی البدل برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره به جای وی وظایف محوطه را در حدود اختیارات تفویضی انجام می دهد در هر صورت حضور حداقل 3/2 از اعضاء اصلی در هیئت مدیره الزامی می باشد.

 

ماده 17 ـ هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می باشد.

 

ماده 18- هیئت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات مـربوطه دارای اختیارات کامل است. هــیئت مدیره هــمچنین دارای اختیاراتی بدون حــصر به شرح زیر می باشد.

1-18- تائید خط مشی شرکت ( متضمن اهداف و برنامه ها) و ارائه آن به مجمع عمومی عادی

2-18- تائید و تصویب برنامه های عملیاتی مدیر عامل شرکت اعم از مالی ، اجرائی و بهره برداری و توسعه تاسیسات در چهارچوب بودجه مصوب شرکت

3-18- رسیدگی و تائید بودجه سالانه ، گزارش عملکرد صورتهای مالی و ترازنامه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی

4-18- بررسی و تائید آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، استخدامی و رفاهی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی

5-18- پیشنهاد اخذ وام و تسهیلات داخلی و خارجی به مجمع عمومی

6-18- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات و فعالیتهای شرکت

7-18- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب نیروهای انسانی مربوطه به مجمع عمومی

8-18- ارائه تشکیلات تفصیلی شرکت در چهارچوب تشکیلات کلان به مجمع عمومی

9-18- اتخاذ تصمیم نسبت به رفع اختلاف شرکت با سایرین از نظر ارجاع موارد به داوری و یا صلح و سازش با آنها

10-18 بررسی و تائید و تصویب آئین نامه های داخلی لازم برای اداره شرکت

11-18- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مالبات لاوصول و ارائه آن برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی

12-18- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ر هیئت مدیره مطرح می نماید مگر در مواردیکه از وظایف مراجع صلاحیتدار دیگر باشد.

 

ماده 19- هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

 

ماده20- هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورت های مالی وترازنامه شرکت و گزارش هیئت مدیره را درمهلت مقرره به منظور رسیدگی  واظهار نظر برای بازرس قانونی شرکت ارسال نماید.

 تبصره : مبنای تهیه وتنظیم و  ارائه صورت های مالی شرکت  استاندارهای لازم الاجراء حسابداری و در چارچوب ضوابط ابلاغی شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی می باشد.

 

ماده 21 مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده که برای مدت 2 سال منصوب می شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد. مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

 

ماده 22- موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیرعامل می باشد:

1-22- اجرای مصوبات وتصمیمات هیات مدیره ومجمع عمومی

2-22- تهیه ، تنظیم وپیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه وآیین نامه های شرکت به هیات مدیره

3-22- تهیه ، تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره

4-22- پیش بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی  و فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی وآموزشی در بودجه شرکت

5-22- تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها وابلاغ به واحدهای ذیربط

6-22- اداره امور فنی، مالی واداری و استخدامی شرکت

7-22- پیشنهاد آئین نامه مالی، معاملاتی واستخدامی و رفاهی شرکت به هیئت مدیره

8-22- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی

9-22- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های شرکت  وانجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حد قوانین و مقررات مربوطه

10-22- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور وعملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.

11-22- عزل ونصب کلیه کارکنان شرکت ، تعیین حقوق ودستمزد، پاداش، ترفیع وتنبیه آنها براساس قوانین، مقررات وآئین نامه های مصوب

ماده 23- مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری وقضائی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت وتعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری وحقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می تواند با رعایت مقررات وپس از اخذ نظر هیات مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

 

ماده 24-  کلیه چکها ، قراردادها واسناد تعهد آور می بایستی به امضاء مدیرعامل ( یا نماینده وی) و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد. مکاتبات اداری به  امضاء مدیرعامل و یا نمایندگان وی خواهد رسید.

تبصره: برداشت از حساب جاری وجوه حاصل از حق انشعاب و آب بها منحصراً با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای معرفی شده هیئت مدیره ( که به تائید کتبی ریاست مجمع عمومی رسیده باشد) صورت می گیرد.

 

ماده 25-  در صورت انقضاء مدت عضویت هریک از اعضاء هیئت مدیره ومدیریت مدیرعامل اقدامات آنها تا تعیین  ونصب نفرات جدید نافذ ومعتبر می باشد.

 

ج بازرس (حسابرس)

ماده 26- شرکت دارای یک بازرس (حسابرس) و یک بازرس ( حسابرس) علی البدل خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.

تبصره:  اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

فصل چهارم صورتهای مالی

ماده 27- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه همان سال می باشد، مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب اساسنامه تا پایان همان سال خواهد بود.

 

ماده 28-  هیئت مدیره مکلف است صورتهای مالی را با رعایت استانداردهای حسابداری تا پانزدهم خرداد ماه سال بعد تهیه و در اختیار بازرس قرارداده بنحوی که جلسات مجمع عمومی برای بررسی وتصویب آن تا پانزدهم مرداد ماه برگزار گردد.

تبصره: بودجه سالانه شرکت می بایستی تا قبل از دی ماه سال قبل رسیدگی و تصویب به مجمع عمومی ارائه گردد.

 

ماده 29- تصویب ترازنامه وحساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد.

ماده 30- سود ویژه قابل تقسیم شرکت پس از کسر زیانهای وارده در سالهای قبل وکسر یک بیستم بعنوان اندوخته قانونی به مصرف توسعه تاسیسات می رسد.

 

ماده 31- این شرکت از نظر سیاست ، برنامه ها وفعالیتهای توسعه وبهره برداری وامور مشترکین تابع ضوابط و مقررات شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی شرکت مهندسی آب وفــاضــلاب کشور ( مادر تخصصی) و وزارت نیرو خواهد بود.

 

ماده 32- به منظور انجام امور ستادی، پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی درشرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی و سایر تکالیف قانونی وتامین سهم متعلقه از هزینه های ستادی شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور ، همه ساله قسمتی از درآمد مندرج در بودجه مصوب شرکت با تصویب مجمع عمومی به این امور اختصاص یافته وبه حساب شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی واریز می شود. این مبلغ پس از پرداخت بحساب هزینه قطعی شرکت منظور می گردد.

 

فصل پنجم سایرمقررات

ماده 33- شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تاسیس، وظایف عملیاتی واجرایی مــربــوط به ایجاد تاسیسات آب وفاضلاب و همچنین وظایف مربوط به نگهداری، بازسازی، توسعه وبهره برداری از تاسیسات آب وفاضلاب موجود و در دست ایجاد را متناسب با حوزه فعالیت خود از شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی تحویل بگیرد.

 

ماده 34 این اساسنامه مشتمل بر 5 فصل و 34 ماده و11 تبصره در تاریخ 9/9/87 به تصویب مجمع عمومی موسس رسید و اصلاحات بعدی آن به پیشنهاد هیئت مدیره وبا تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام خواهد شد.