تصفيه خانه آب مراغه
 
تصفيه خانه آب مراغه جهت تأمين بخش مهمی از آب شرب شهر مراغه طراحی و راه اندازی شده است.

اين تصفيه خانه در شمال شهر مراغه و در ارتفاع 1520 متری از سطح دريا و جنوب سد علويان واقع شده است.

1- ظرفيت و محدوده کاری
احداث تصفيه خانه مراغه در سال 1374 توسط شرکت شيمبار و با مشاوره شرکت مهاب قدس آغاز و بعد از گذشت حدود 3 سال در سال 1376 به بهره برداری رسيد. ظرفيت اسمي طراحی اين تصفيه خانه 0.86 متر مکعب بر ثانيه است که حداکثر از 0.6 متر مکعب بر ثانيه آن به صورت عملياتی بهره برداری می شود. آب خام ورودی اين تصفيه خانه از مخزن سد علويان تأمين و توسط خط لوله فولادی به طول 1100 متر به صورت ثقلی به تصفيه خانه منتقل می شود. آب صاف تصفيه خانه نيز توسط خط لوله از نوع آزبست به طول 1000 متر به صورت ثقلی به مخزن آب صاف ولی عصر در جنوب تصفيه خانه منتقل و از آنجا به شبکه آب رسانی انتقال می يابد.

2- وضعيت مالکيت تصفيه خانه
مساحت کل اراضی اين تصفيه خانه معادل 60000 متر مربع می باشد. با توجه به سند ملکی موجود، مالکيت زمين تصفيه خانه در اختيار سازمان آب منطقه ای استان آذربايجان شرقی و کاربری زمين جهت احداث تأسيسات آبی است. نحوه دسترسی به تصفيه خانه از طريق جاده علويان در شمال شهر مراغه بوده که تصفيه خانه در کيلومتر 3.5 اين جاده واقع شده است.

3- مشخصات فنی تصفيه خانه
به طور کلی ابنيه، تأسيسات و تجهيزات ايجاد شده در اين تصفيه خانه را می توان به شرح ذيل طبقه بندی نمود:

   3-1- حوضچه اختلاط سريع
پس از تزريق مواد شيميايی مورد استفاده در فرآيند تصفيه، آب وارد يک حوضچه اختلاط سريع می شود که دارای يک همزن 22 کيلوواتی برای اختلاط يکنواخت و سريع مواد شيميايی تزريق شده در آب می باشد.

   3-2- حوضچه های زلال ساز
آب پس از خروج از حوضچه اختلاط سريع، توسط حوضچه تقسيم بين حوضچه های زلال ساز که از نوع کلاريفاير (کلاريفلاکيوليتور) می باشند، تقسيم می شود. اين تصفيه خانه دارای دو حوضچه زلال ساز بوده که هر کدام از آن ها دارای قطر 33 متر و عمق 5 متر می باشند. همچنين هر يک از کلاريفايرها دارای يک نيم پل متحرک دوار است که بر روی آن پارو هايی به منظور جمع آوری و هدايت لجن ته نشين شده به سمت خروجی لجن نصب شده است.

   3-3- صافی هاي شنی
فرآيند فيلتراسيون آب در اين تصفيه خانه توسط هشت صافی شنی تند ثقلی با مساحت 56 متر مربع صورت می پذيرد. دانه بندی ماسه های مورد استفاده در اين صافي ها بين 0.8 و 1.2 ميلی متر و ضخامت كل لايه های ماسه حدود 100 سانتی متر می باشد. کنترل سرعت آب صافی از نوع شير اتوماتيک می باشد. پنج پمپ آب بکواش 22 کيلوواتی و چهار دمنده هوای 37 کيلوواتی نيز جهت شستشوی صافی ها در نظر گرفته شده است.

   3-4- فرآيند تصفيه آب
در تصفيه خانه مراغه فرآيند تصفيه آب از نوع شيميايی، فيزيکی و ميکروبی می باشد که طی آن کدورت و بار ميکروبی آب خام تا ميزان مطلوب استاندارد کاهش يافته و همچنين اصلاح و کاهش برخی املاح و ترکيبات شيميايی نيز انجام می گيرد. فرآيند تصفيه آب در اين تصفيه خانه شامل مراحل زير است:

•    کلرزنی مقدماتی
•    تهيه و تزريق مواد شيميايی
•    اختلاط سريع
•    زلال سازی
•    صاف سازی
•    کلر زنی نهايی

 
     3-4-1- مرحله کلرزنی مقدماتی
هدف از کلر زنی آب خام، سالم سازی آب ورودی به تأسيسات به منظور اکسيداسيون و حذف نسبی آلاينده های آلی مولد بو و طعم نامطلوب، حذف نسبی آلاينده های معدنی مولد رنگ مانند آهن، منگنز، فلزات سنگين و ته نشينی آنها در مرحله زلال سازی و جلوگيری از رشد بعدی ميکرو ارگانيسم ها و گياهان آبی در تأسيسات تصفيه خانه است.

     3-4-2- فرآيند تهيه و تزريق مواد شيميايی
کلرورفريک به عنوان ماده منعقد کننده با خلوص 40 در صد در مخازنی با ظرفيت 14 متر مکعب ذخيره گرديده و پس از آماده سازی در مخازن انحلال توسط سيستم تزريق و خطوط انتقال به حوضچه اختلاط سريع تزريق می گردد. آهک نيز جهت تنظيم pH و بهبود فرآيند انعقاد، به صورت شير آهک آماده و به کانال آب خام تزريق می گردد. مقدار تزريق مواد شيميايی توسط آزمايشگاه به وسيله آزمايشی به نام جار تست تعيين و به واحد بهره برداری اعلام می گردد.


     3-4-3- مرحله اختلاط سری
به منظور سرعت بخشيدن به عمل انعقاد لخته ها، در اين مرحله مواد شيميايی مورد استفاده در فرآيند تصفيه در زمانی بسيار کوتاه و با سرعت زياد توسط همزن مکانيکی با آب مخلوط می شوند.

     3-4-4- مرحله زلال سازی
زلال سازهای اين تصفيه خانه از نوع کلريفلاکيوليتور می باشند. در اين حوضچه ها عمل انعقاد، لخته سازی و ته نشينی مواد صورت می گيرد. در هر زلال ساز دو حوضچه استوانه ای هم مرکز وجود دارد که حوضچه داخلی برای فرآيند لخته سازی و حوضچه خارجی برای ته نشينی لخته های ايجاد شده می باشد. آب ورودی بعد از اختلاط با مواد شيميايی از مرکز زلال ساز وارد حوضچه داخلی شده و به منظور سرعت بخشيدن به پديده‌ی انعقاد و تشکيل لخته‌ها، در تماس با لجن‌هايی قرار مي گيرند که قبلاً از تصفيه‌ آب به‌ دست آمده‌اند. دو همزن مکانيکی جريان چرخشی آرامی در حوضچه ايجاد می کنند تا از ته نشينی لجن در اين حوضچه جلوگيری کنند.
پس از تماس آب با لجن در حوضچه داخلی و ايجاد لخته های بزرگ تر، آب توسط دريچه هايی واقع در کف ديوار حوضچه داخلی به حوضچه خارجی منتقل می شود. از آنجا که آب خروجی زلال ساز به وسيله کانال های کنگره ای واقع در لبه بيرونی زلال ساز خارج می شود، جريان شعاعی و رو به بالای آرامی در حوضچه ايجاد شده که سرعت آب با نزديک تر شدن به کانال خروجی کاهش می یابد. در نتيجه از آن جا که لخته های ايجاد شده سنگين بوده و انرژی لازم برای حرکت قائم در جهت خروج آب را ندارند ته نشين می شوند. لجن ته‌نشين شده به وسيله پاروهايی که توسط پل متحرک همواره در حال چرخش هستند جمع آوری و به سمت کانال لجن واقع در کف ديواره حوضچه ميانی هدايت می شوند. پس از آن که مقدار لجن ايجاد شده به حد معينی رسيد مقداری از آن توسط شير تخليه از زلال ساز خارج می شود تا مجدداً مقدار آن به حد مجاز برسد.

     3-4-5- مرحله صاف سازی
حذف نهايی مواد معلق (کلوئيدی) از آب و فلوک های ريز که در مرحله زلال سازی ته نشين نشده اند در صافی ها صورت می پذيرد. پس از گذشت چند ساعت از کارکرد صافی، به دليل گرفتگی فضای ميان دانه های ماسه توسط ذرات همراه آب، افت فشاری در جريان آب به وجود می آيد که باعث کاهش راندمان صافی می شود. برای برطرف کردن اين مسأله، صافی ها توسط آب و هوا به صورت معکوس در دوره های متناوب زمانی شستشو می شود.

     3-4-6- مرحله کلرزنی نهايی
کلرزنی نهايی به منظور گندزدايی و تأمين کلر آزاد باقيمانده در آب خروجی صورت می پذيرد. کلرزنی نهايی در حدی انجام می شود که مقدار کلر آزاد باقيمانده در خروجی تصفيه خانه، طبق دستور معاونت نظارت بر بهره برداری و تأييد مديريت امور نگهداری و بهره برداری تصفيه خانه ها باشد.

   3-5- ساختمان اداری
ساختمان اداری اين تصفيه خانه شامل دفاتر مديريتی، بهره برداری، اداری و اتاق کنترل بوده و دارای 322 متر مربع  مساحت  و به ابعاد 14*23 متر می باشد.

   3-6- سالن صافی ها
سالن صافی ها که دربرگيرنده صافی ها و تجهيزات کنترل و شستشوی آن ها است به مساحت 1443 متر مربع و به ابعاد 39*37متر در ضلع غربی محوطه تصفيه خانه قرار گرفته است. اين سالن دارای دو طبقه می باشد که طبقه بالايی شامل خود صافی ها و تجهيزات کنترلی آن ها و طبقه پايين شامل شيرآلات خروجی و شستشوی صافی ها و نيز تجهيزات تنظيم کننده سرعت می باشند.

   3-7- ساختمان مواد شيميايی
ساختمان مواد شيميايی تصفيه خانه مراغه به مساحت 1170 متر مربع و به ابعاد 26*45 متر ودارای تجهيزات نگهداری، تهيه و تزريق کلرورفريک و آهک بوده و در جنوب محوطه تصفيه خانه واقع شده است.تجهيزات مربوط به آماده سازی و تزريق کلرور فريک در تصفيه خانه مراغه شامل دو مخزن ذخيره 7 متر مکعبی، دو پمپ انتقال 2.2 کيلوواتی با دبی 20 متر مکعب بر ساعت، دو مخزن تزريق 7 متر مکعبی، دو همزن 2.2 کيلوواتی و دو پمپ تزريق 0.55 کيلوواتی با دبی 14 متر مکعب بر ساعت می باشد. تجهيزات مربوط به تهيه و تزريق شير آهک نيز شامل دو مخزن انحلال 7 متر مکعبی، دو همزن 2.2 کيلوواتی و دو پمپ تزريق 2.2 کيلوواتی با دبی 26 متر مکعب بر ساعت می باشد.

   3-8- ساختمان کلر زنی
ساختمان کلرزنی به مساحت 220 متر مربع و به ابعاد 10*22 متر دارای تجهيزات کلرزنی و ايمنی مربوطه می باشد. تجهيزات کلرزنی اين تصفيه خانه شامل دو دستگاه کلريناتور گازی با ظرفيت 25 کيلوگرم بر ساعت برای کلر زنی اوليه و دو دستگاه کلريناتور گازی با ظرفيت 4 کيلوگرم بر ساعت برای کلر زنی نهايی می باشد. از آنجا كه گاز كلر دارای خطرات بسياری بوده و در صورت نشتی بيش از اندازه در محيط باعث بروز مشكلاتی از جمله مسموميت شديد و حتی مرگ می گردد، سيستم های ايمنی نيز برای مواجهه با اين شرايط در ساختمان کلرزنی در نظر گرفته شده است. 
 

   3-9- انبار تجهيزات
مساحت کارگاه تعميرات و نگهداری اين تصفيه خانه 212 مترمربع می باشد كه شامل کارگاه تجهيزات جوشکاری، تراشکاری، آهنگری, تأسيسات لوله كشی، تعمير شيرآلات و پمپ ها و كمپرسورها، نگهداری و تعميرات تابلوهای صنعتی و تعميرات تأسيسات و روشنايی تصفيه خانه می باشد.

   3-10- پست برق
پست برق اين تصفيه خانه دارای مساحت 182 متر مربع و ابعاد 13*14 متر می باشد.