منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

میدان مادر

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 47844
 بازدید امروز : 141
 کل بازدید : 1023107
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/0469

 
  not exist :مناقصه اجراي عمليات اصلاح وتوسعه ونگهداری شبکه آب و نصب انشعابات آب
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1394/11/04
  not exist :1394/11/14
  not exist :
  not exist :شركت آب و فاضلاب مراغه در نظر دارد اجراي عمليات اصلاح وتوسعه ونگهداری شبکه آب و نصب انشعابات آب را از محل اعتبارات داخلي و از طريق مناقصه ( عمومي ) به پيمانكار واجد شرايط و داراي رتبه 5 آب واگذار نمايد . لذا از كليه واجدين صلاحيت دعوت مي گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهي با در نظر گرفتن موارد ذيل ، به آدرس مراغه - ده متري مطهري شركت آب و فاضلاب امور قراردادها تلفن :12-37228911-041 مراجعه و ضمن واريز مبلغ یکصد هزار ريال به حساب شماره 0106370474006 بانك ملي مركزي مراغه ( كد شعبه 5071 ) و ارائه فيش آن به امور قراردادها ، اسناد مربوطه را دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد ، پاكت خود را تحويل نمايند . بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف ) به پيشنهادهاي فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
ب ) مبلغ برآورد اوليه معادل( 000 ، 200 ، 078 ، 4 ريال ) چهار ميليارد و هفتادو هشت ميليون و دویست هزار ريال .
ج ) مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه معادل (000 ،‌000 ، 203 ريال ) دویست وسه ميليون ريال مي باشد
د ) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
ه ) پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكي شركت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد .

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .