منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

میدان مادر

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 45072
 بازدید امروز : 111
 کل بازدید : 960775
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/0781

 
  not exist :مناقصه عمليات مربوط به بهره برداري و نگهداري و انجام تعميرات اصولي و منطبق با ضوابط فني تصفيه خانه آب و مخازن
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1392/09/30
  not exist :1392/10/15
  not exist :
  not exist :آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي ٩٢.٥
دستگاه مناقصه گذار : شركت آب و فاضلاب مراغه
موضوع مناقصه : عمليات مربوط به بهره برداري و نگهداري و انجام تعميرات اصولي و منطبق با ضوابط فني تصفيه خانه آب و مخازن
محل اجراء : شهر مراغه
محل تأمين اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت
مبلغ برآورد اوليه مناقصه : ١.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال ( يك ميليارد و هشتصد ميليون ريال )
مبلغ سپرده شركت در مناقصه : ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ( يكصد و بيست ميليون ريال )
حداقل رتبه مورد نياز شركت در مناقصه : رتبه 5 آب يا تأسيسات
مهلت دريافت اسناد : ٩٢.١٠.١٥ ( تا ساعت 14 )
محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات : امور حقوقي و قراردادهاي شركت آبفاي مراغه به شماره تماس : 12- 2228911 - 0421
تاريخ و محل تحويل اسناد : شركت كنندگان مي توانند پيشنهادات خود را تا ساعت ٩.٣٠ روز پنج شنبه مورخه ٩٢.١٠.٢٦به دبيرخانه آبفاي مراغه در قبال اخذ رسيد تحويل نمايند .
تاريخ بازگشائي پاكات : ٩٢.١٠.٢٦ ( ساعت ١٠.٣٠صبح ) در محل شركت آب و فاضلاب مراغه اتاق جلسات
دستگاه نظارت : حوزه معاونت بهره برداري و توسعه شركت
هزينه خريد اسناد : ٣٠٠.٠٠ ريال ( سيصد هزار ريال ) مي باشد كه بايد به حساب شماره 0106370474006 بانك ملي شعبه مراغه واريز و فيش نقدي جهت تحويل اسناد ارائه گردد .
- به پيشنهادات فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر اين آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
- ضمناً هزينه درج اگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد و شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
سايت ملي مناقصات http://iets.mporg.ir
سايت سامانه كشوري http://tender.bazresi.ir
سايت آب و فاضلاب مراغه www.abfa-maragheh.ir

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .