منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

مقبره اوحدی

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 47885
 بازدید امروز : 223
 کل بازدید : 1024417
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/0625

 
  not exist :مناقصه عمليات مربوط به انجام قرائت كنتور و پخش قبوض آب مشتركين
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1391/08/01
  not exist :1391/08/10
  not exist :
  not exist :آگهي مناقصه عمومي ( نوبت دوم )
شماره ٥ سال ٩١
شركت آب و فاضلاب مراغه در نظر دارد عمليات مربوط به انجام قرائت كنتور و پخش قبوض آب مشتركين را از محل اعتبارات غير عمراني و از طريق مناقصه ( عمومي ) به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه واجدين صلاحيت دعوت مي گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهي با در نظر گرفتن موارد ذيل ، به آدرس مراغه - ده متري مطهري شركت آب و فاضلاب مراغه امور حقوقي و قراردادها مراجعه و ضمن واريز مبلغ ٢٠٠،٠٠٠ ريال به حساب شماره ٠١٠٦٣٧٠٤٧٤٠٠٦ بانك ملي مركزي مراغه ( كد شعبه ٥٠٧١ ) و ارائه فيش آن به امور حقوقي و قراردادها ، اسناد مربوطه را دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد ، پاكت خود را تحويل نمايند . بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد .
الف ) به پيشنهادهاي فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
ب ) مبلغ برآورد اوليه معادل : طبق پيشنهاد پيمانكار تعيين خواهد شد . ج ) مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه معادل ( ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال ) چهل ميليون ريال مي باشد.
د ) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
ه ) پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكي شركت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد .

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .