منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

گنبد سرخ

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 47840
 بازدید امروز : 129
 کل بازدید : 1023095
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 0/0625

 
  not exist :مناقصه اجراي عمليات مربوط به بخشي از عمليات اجرائي شبكه آب و نگهداري از تأسيسات آبي
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1391/06/27
  not exist :1391/07/07
  not exist :
  not exist :آگهي مناقصه عمومي ( نوبت دوم )
شماره سه سال 91
شركت آب و فاضلاب مراغه در نظر دارد اجراي عمليات مربوط به بخشي از عمليات اجرائي شبكه آب و نگهداري از تأسيسات آبي را از محل اعتبارات داخلي و از طريق مناقصه ( عمومي ) به پيمانكار واجد شرايط و داراي رتبه ٥ آب واگذار نمايد. لذا از كليه واجدين صلاحيت دعوت مي گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهي با در نظر گرفتن موارد ذيل ، به آدرس مراغه - ده متري مطهري شركت آب و فاضلاب امور حقوقي و قراردادها مراجعه و ضمن واريز مبلغ ٢٠٠،٠٠٠ ريال به حساب شماره 0106370474006 بانك ملي مركزي مراغه ( كد شعبه5071 ) و ارائه فيش آن به امور حقوقي و قراردادها ، اسناد مربوطه را دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد ، پاكت خود را تحويل نمايند . بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد .
الف ) به پيشنهادهاي فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
ب ) مبلغ برآورد اوليه معادل : چهار صد و چهل ميليون و دويست هزار ريال000 ، 200 ، 440 ريال
ج ) مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه معادل (000 ،‌000 ، 44 ريال ) چهل و چهار ميليون ريال مي باشد.
د ) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
ه ) پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكي شركت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد .

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .