منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

دامنه سهند

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 47846
 بازدید امروز : 147
 کل بازدید : 1023113
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 0/0625

 
  not exist :عمليات مربوط به اصلاح و نصب انشعاب فاضلاب
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1391/04/26
  not exist :1391/05/05
  not exist :
  not exist :آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول)
شماره چهار سال ٩١
شركت آب و فاضلاب مراغه در نظر دارد عمليات مربوط به اصلاح و نصب انشعاب فاضلاب را از محل اعتبارات داخلي و از طريق مناقصه (عمومي) به پيمانكار واجد شرايط و داراي رتبه 5 آب واگذار نمايد. لذا از كليه واجدين صلاحيت دعوت مي گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهي با در نظر گرفتن موارد ذيل، به آدرس مراغه - ده متري مطهري شركت آب و فاضلاب امور حقوقي و قراردادها مراجعه و ضمن واريز مبلغ ١٠٠،٠٠٠ ريال به حساب شماره ٠١٠٦٣٧٠٤٧٤٠٠٦بانك ملي مركزي مراغه (كد شعبه 5071) و ارائه فيش آن به امور حقوقي و قراردادها، اسناد مربوطه را دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد، پاكت خود را تحويل نمايند. بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود. هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف) به پيشنهادهاي فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ب) مبلغ برآورد اوليه معادل: يك ميليارد و يكصد و بيست ميليون ريال ١،١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال ج) مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه معادل (٤٥،٠٠٠،٠٠٠ ريال) (چهل و پنج ميليون ريال) مي باشد.
د) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه) پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكي شركت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .