منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

مجسمه آناهیتا

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 47837
 بازدید امروز : 117
 کل بازدید : 1023083
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/0469

 
  not exist :عمليات مربوط به نگهداری و انجام تعميرات اصولی و منطبق با ضوابط فنی تصفيه خانه فاضلاب مراغه
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1390/10/14
  not exist :1390/10/24
  not exist :
  not exist :آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)
شماره 6 سال 90
شركت آب و فاضلاب مراغه در نظر دارد عمليات مربوط به نگهداری و انجام تعميرات اصولی و منطبق با ضوابط فنی تصفيه خانه فاضلاب مراغه را از محل اعتبارات داخلی و از طريق مناقصه (عمومی) به پيمانكار واجد شرايط و دارای رتبه 5 آب واگذار نمايد. لذا از كليه واجدين صلاحيت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهی با در نظر گرفتن موارد ذيل، به آدرس مراغه - ده متری مطهری - شركت آب و فاضلاب مراغه - امور حقوقی و قراردادها مراجعه و ضمن واريز مبلغ ٢٠٠،٠٠٠ ريال به حساب شماره 0106370474006 بانك ملی مركزی مراغه (كد شعبه 5071) و ارائه فيش آن به امور حقوقی و قراردادها، اسناد مربوطه را دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد، پاكت خود را تحويل نمايند. بديهی است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات، مختار خواهد بود. هزينه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف) به پيشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ب) مبلغ برآورد اوليه معادل (٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال) دو ميليارد ريال.
ج) مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه معادل ( ١١٠،٠٠٠،٠٠٠ريال) يكصد و ده ميليون ريال می باشد.
د) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه) پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين های معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكی شركت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .