منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

رصدخانه مراغه

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 47853
 بازدید امروز : 172
 کل بازدید : 1023138
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 0/0625

 
  not exist :عمليات مربوط به امور خدمات و پشتيباني و كارگر يدي شركت آب و فاضلاب مراغه
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1390/10/10
  not exist :1390/10/20
  not exist :
  not exist :آگهي مناقصه عمومي(نوبت اول)
شماره پنج - سال ٩٠
شركت آب و فاضلاب مراغه در نظر دارد عمليات مربوط به امور خدمات و پشتيبانی و كارگر يدی شركت آب و فاضلاب مراغه را از محل اعتبارات داخلی و از طريق مناقصه(عمومی) به پيمانكار واجد شرايط و شركت ثبت شده و دارای پروانه كسب از وزارت بازرگانی و اتحاديه مربوطه و صلاحيت دار از اداره كار و امور اجتماعی واگذار نمايد.
لذا از كليه واجدين صلاحيت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهی با در نظر گرفتن موارد ذيل، به آدرس مراغه - ده متری مطهری - شركت آب و فاضلاب مراغه - امور حقوقی و قراردادها مراجعه و ضمن واريز مبلغ ٢٠٠،٠٠٠ ريال به حساب شماره ٠١٠٦٣٧٠٤٧٤٠٠٦ بانك ملی مركزی مراغه (كد شعبه ٥٠٧١) و ارائه فيش آن به امور حقوقی و قراردادها، اسناد مربوطه را دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد، پاكت خود را تحويل نمايند. بديهی است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات، مختار خواهد بود. هزينه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف) به پيشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ب) مبلغ برآورد اوليه معادل: هشتصد و پنجاه ميليون ريال ٨٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال
ج) مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه معادل (٦٥،٠٠٠،٠٠٠ ريال)(شصت و پنج ميليون ريال ) می باشد.
د) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه) پيشنها دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين های معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكی شركت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .