منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

مقبره اوحدی

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 47836
 بازدید امروز : 116
 کل بازدید : 1023082
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 0/0625

 
  not exist :اجرای عمليات مربوط به بهره برداری، نگهداری و انجام تعميرات اصولی تصفيه خانه آب مراغه و مخازن
  not exist :
  not exist :شرکت آب و فاضلاب مراغه
  not exist :160000000
  not exist :
  not exist :
  not exist :1390/04/22
  not exist :1390/05/02
  not exist :
  not exist :آگهی مناقصه عمومی(نوبت اول)
شماره 2 سال 90
شركت آب و فاضلاب مراغه در نظر دارد عمليات مربوط به بهره برداری، نگهداری و انجام تعميرات اصولی و منطبق با ضوابط فنی تصفيه خانه آب مراغه و مخازن را از محل اعتبارات داخلی و از طريق مناقصه (عمومی) به پيمانكار واجد شرايط و دارای رتبه 5 آب واگذار نمايد. لذا از كليه واجدين صلاحيت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهي با در نظر گرفتن موارد ذيل، به آدرس مراغه - خیابان خواجه نصیر شمالی - ده متری مطهری - شركت آب و فاضلاب مراغه - امور حقوقی و قراردادها مراجعه و ضمن واريز مبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال به حساب شماره 0106370474006 بانك ملی مركزی مراغه (كد شعبه 5071) و ارائه فيش آن به امور حقوقی و قراردادها، اسناد مربوطه را دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد، پاكت خود را تحويل نمايند. بديهی است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات، مختار خواهد بود و هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف) به پيشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شوند، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ب) مبلغ برآورد اوليه معادل (١٦٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال) يك ميليارد و ششصد ميليون ريال.
ج) مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه معادل (٨٠٠٠٠٠٠٠ ريال) هشتاد ميليون ريال می باشد.
د) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه) پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين های معتبر، تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكی شركت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شركت آب و فاضلاب مراغه

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .