منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

رصدخانه مراغه

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 52490
 بازدید امروز : 162
 کل بازدید : 1121214
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/1406

 
  not exist :مناقصه عمليات مربوط به نگهداري و انجام تعميرات اصولي و منطبق با ضوابط فني تصفيه خانه فاضلاب مراغه
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1391/10/12
  not exist :1391/10/22
  not exist :
  not exist :آگهي مناقصه عمومي ( نوبت اول ) شماره 8 سال 91
شركت آب و فاضلاب مراغه در نظر دارد عمليات مربوط به نگهداري و انجام تعميرات اصولي و منطبق با ضوابط فني تصفيه خانه فاضلاب مراغه را از محل اعتبارات داخلي و از طريق مناقصه ( عمومي ) به پيمانكار واجد شرايط و داراي رتبه 5 آب واگذار نمايد. لذا از كليه واجدين صلاحيت دعوت مي گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهي با در نظر گرفتن موارد ذيل ، به آدرس مراغه - ده متري مطهري شركت آب و فاضلاب مراغه - امور حقوقي و قراردادها مراجعه و ضمن واريز مبلغ ٢٠٠،٠٠٠ ريال به حساب شماره ٠١٠٦٣٧٠٤٧٤٠٠٦ بانك ملي مركزي مراغه ( كد شعبه ٥٠٧١) و ارائه فيش آن به امور حقوقي و قراردادها ، اسناد مربوطه را دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد ، پاكت خود را تحويل نمايند . بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد .
الف ) به پيشنهادهاي فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
ب ) مبلغ برآورد اوليه معادل ( ٢،٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال ) دو ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون ريال .
ج ) مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه معادل ( ١٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال ) يكصد و سي ميليون ريال مي باشد .
د ) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
ه ) پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكي شركت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد .

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .