منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

رصدخانه مراغه

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 61993
 بازدید امروز : 204
 کل بازدید : 1278529
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.0625

 
  not exist :عمليات مربوط به بخشي از عمليات اجرائي شبكه آب و نگهداري از تأسيسات آبي
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1391/04/20
  not exist :1391/04/30
  not exist :
  not exist :آگهي مناقصه عمومي(نوبت اول)
شماره سه سال 91
شركت آب و فاضلاب مراغه در نظر دارد عمليات مربوط به بخشي از عمليات اجرائي شبكه آب و نگهداري از تأسيسات آبي را از محل اعتبارات داخلي و از طريق مناقصه ( عمومي ) به پيمانكار واجد شرايط و داراي رتبه 5 آب واگذار نمايد. لذا از كليه واجدين صلاحيت دعوت مي گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهي با در نظر گرفتن موارد ذيل، به آدرس مراغه - ده متري شهید مطهري شركت آب و فاضلاب امور حقوقي و قراردادها مراجعه و ضمن واريز مبلغ ١٠٠،٠٠٠ ريال به حساب شماره ٠١٠٦٣٧٠٤٧٤٠٠٦ بانك ملي مركزي مراغه ( كد شعبه ٥٠٧١) و ارائه فيش آن به امور حقوقي و قراردادها، اسناد مربوطه را دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد، پاكت خود را تحويل نمايند. بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف) به پيشنهادهاي فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ب) مبلغ برآورد اوليه معادل: چهار صد و چهل ميليون و دويست هزار ريال ٤٤٠،٢٠٠،٠٠٠ ريال
ج) مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه معادل (٢٤،٠٠٠،٠٠٠ ريال) (بيست و چهار ميليون ريال) مي باشد.
د) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه) پيشنها دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكي شركت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .