منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

صوفي چاي

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 14798
 بازدید امروز : 819
 کل بازدید : 2620850
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.0625

 
  not exist :فروش خانه هاي سازماني شركت آب و فاضلاب مراغه
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1390/06/23
  not exist :1390/07/01
  not exist :
  not exist :آگهي مزايده عمومي (نوبت دوم)
شماره 1 سال 1390
شركت آب و فاضلاب مراغه در نظر دارد خانه هاي سازماني خود را با مشخصات مندرج در جدول زير و اسناد مزايده از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. لذا از كليه واجدين صلاحيت و درخواست كنندگان شركت در مزايده دعوت مي گردد ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج آگهي با در نظر گرفتن شرايط مزايده ضمن واريز مبلغ 100000 ريال براي هر رديف به حساب 0106370474006 بانك ملي مركزي (باجه آب و فاضلاب) (كد شعبه 5071) و ارائه فيش آن به امور حقوقي و قراردادها، نسبت به اخذ اسناد مزايده مربوطه و در صورت تمايل براي بازديد در ساعات اداري در محل خانه هاي سازماني واقع در مراغه، با هماهنگي امور حقوقي و قراردادها اقدام نموده و در تاريخ قيد شده در اسناد، پاكات پيشنهاد خود را تحويل نمايند. بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود و هزينه آگهي از برنده مزايده اخذ خواهد شد.
رديف پلاك ثبتي شماره قطعه بخش ثبتي متراژ عرصه متراژ اعياني قيمت كارشناسي كل ( ريال) مبلغ تضميمن شركت در مزايده ( ريال )
1 525 فرعي از 111 فرعي از يك اصلي 525 3 مراغه 230 متر مربع طبقه اول : 150 متر مربع زير زمين : 40 متر مربع با عمر مفيد 20 سال 659،000،000 37،000،000
2 495 فرعي از 111 فرعي از يك اصلي 495 3 مراغه 250 متر مربع طبقه اول : 140 متر مربع زير زمين : 54 متر مربع با عمر مفيد 20 سال 715،500،000 40،000،000
الف) به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعداز انقضاء مدت مقرر در اسناد واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ب) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.
ج) پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب شماره 0106370474006 بانك ملي باجه آب و فاضلاب مراغه (كد شعبه 5071) واريز و حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.
به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .