<< بازگشت به ليست گروه های سئولات متداول

  عنوان سوال جواب پرسشگر
 عناوين پرسش های زير مجموعه گروه امور مشترکین
FAQ
دوره صدور قبض آب
دارد
FAQ
تغییر زیاد در بهای آب
دارد
FAQ
اخذ وجه نقد توسط مأموران اداره
دارد
FAQ
تأخیر در پرداخت قبض آب
دارد
FAQ
بدهی معوقه
دارد
FAQ
ساخت بنا یا تغییر کاربری
دارد
FAQ
نحوه شناسایی مأموران قرائت کنتور و آب بها
دارد
FAQ
عدم حضور در منزل هنگام مراجعه مأمور قرائت
داردگروه پرسش و پاسخ
 جستجو در سئوالات متدال
    
 کليد واژه ها :