منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

مقبره اوحدی

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 61122
 بازدید امروز : 103
 کل بازدید : 1262480
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/0469

 
  not exist :مناقصه اجراي عمليات بهره برداری ونگهداری از تصفیه خانه فاضلاب مراغه
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1394/12/12
  not exist :1394/12/24
  not exist :
  not exist :آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای ( نوبت دوم )
شماره 8 سال 94
شركت آب و فاضلاب مراغه در نظر دارد اجراي عمليات بهره برداری ونگهداری از تصفیه خانه فاضلاب مراغه را از محل اعتبارات داخلي و از طريق مناقصه ( عمومي ) به پيمانكار واجد شرايط و داراي رتبه 5 آب و تاسیسات و تجهیزات واگذار نمايد . لذا از كليه واجدين صلاحيت دعوت مي گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهي با در نظر گرفتن موارد ذيل ، به آدرس مراغه - ده متري مطهري شركت آب و فاضلاب امور قراردادها تلفن : 37228911-041 مراجعه و ضمن واريز مبلغ سیصدهزار ريال به حساب شماره 0106370474006 وشناسه پرداخت 290999991000507 بانك ملي مركزي مراغه ( كد شعبه 5071 ) و ارائه فيش آن به امور قراردادها ، اسناد مربوطه را دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد ، پاكت خود را تحويل نمايند . بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد .
الف ) به پيشنهادهاي فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
ب ) مبلغ برآورد اوليه معادل( 000 ، 000 ، 310 ، 4 ريال ) چهار ميليارد و سیصدو و ده ميليون ريال
ج ) مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه معادل (000 ،‌000 ، 215 ريال ) دویست و پانزده ميليون ريال مي باشد .
د ) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
ه ) پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكي شركت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد .

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .