منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

صوفي چاي

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 61987
 بازدید امروز : 183
 کل بازدید : 1278508
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.0625

 
  not exist :مناقصه عمليات مربوط به بهره برداري، نگهداري و انجام تعميرات اصولي و منطبق با ضوابط فني تصفيه خانه آب مراغه
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1391/07/11
  not exist :1391/07/21
  not exist :
  not exist :آگهي مناقصه عمومي ( نوبت اول )
شماره ٧ سال ٩١
شركت آب و فاضلاب مراغه در نظر دارد عمليات مربوط به بهره برداري، نگهداري و انجام تعميرات اصولي و منطبق با ضوابط فني تصفيه خانه آب مراغه را از محل اعتبارات داخلي و از طريق مناقصه ( عمومي ) به پيمانكار واجد شرايط و داراي رتبه ٥ آب واگذار نمايد. لذا از كليه واجدين صلاحيت دعوت مي گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهي با در نظر گرفتن موارد ذيل، به آدرس مراغه - ده متري مطهري - شركت آب و فاضلاب مراغه - امور حقوقي و قراردادها مراجعه و ضمن واريز مبلغ ٢٠٠،٠٠٠ ريال به حساب شماره ٠١٠٦٣٧٠٤٧٤٠٠٦ بانك ملي مركزي مراغه ( كد شعبه ٥٠٧١ ) و ارائه فيش آن به امور حقوقي و قراردادها، اسناد مربوطه را دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد، پاكت خود را تحويل نمايند. بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف) به پيشنهادهاي فاقد امضاء مشروط، مخدوش و يشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ب) مبلغ برآورد اوليه معادل ( ١،٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال ) يك ميليارد و سيصد ميليون ريال.
ج) مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه معادل ( ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال ) هشتاد ميليون ريال مي باشد.
د) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه) پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكي شركت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .