منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

رصدخانه مراغه

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 52466
 بازدید امروز : 104
 کل بازدید : 1121156
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/0625

 
  not exist :اجرای عمليات نصب انشعاب و بهره برداری و نگهداری از شبكه فاضلاب مراغه
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1390/07/26
  not exist :1390/08/05
  not exist :
  not exist :آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) شماره 4 سال 90
شركت آب و فاضلاب مراغه در نظر دارد اجرای عمليات نصب انشعاب و بهره برداری و نگهداری از شبكه فاضلاب مراغه را از محل اعتبارات داخلی و از طريق مناقصه (عمومی) به پيمانكار واجد شرايط و دارای رتبه 5 آب واگذار نمايد. لذا از كليه واجدين صلاحيت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهی با در نظر گرفتن موارد ذيل، به آدرس مراغه - ده متری شهید مطهری - شركت آب و فاضلاب مراغه - امور حقوقی و قراردادها مراجعه و ضمن واريز مبلغ ١٠٠،٠٠٠ ريال به حساب شماره 0106370474006 بانك ملی مركزی مراغه (كد شعبه 5071) و ارائه فيش آن به امور حقوقی و قراردادها، اسناد مربوطه را دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد، پاكت خود را تحويل نمايند. بديهی است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات، مختار خواهد بود و هزينه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف) به پيشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان، واصل شوند، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ب) مبلغ برآورد اوليه معادل (٢،٩٠٢،٠٠٠،٠٠٠ ريال) دو ميليارد و نهصد و دو ميليون ريال.
ج) مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه معادل ( ١٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال) يكصد و چهل ميليون ريال می باشد.
د) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه) پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين های معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكی شركت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .