منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

میدان مادر

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 52491
 بازدید امروز : 164
 کل بازدید : 1121216
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/0469

 
  not exist :انجام قرائت كنتور و پخش قبوض آب مشتركين
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :
  not exist :1390/06/01
  not exist :1390/06/10
  not exist :
  not exist :شركت آب و فاضلاب مراغه در نظر دارد عمليات مربوط به انجام قرائت كنتور و پخش قبوض آب مشتركين را از محل اعتبارات غير عمراني و از طريق مناقصه (عمومي) به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا از كليه واجدين صلاحيت دعوت مي گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهي با در نظر گرفتن موارد ذيل، به آدرس مراغه - ده متري مطهري شركت آب و فاضلاب مراغه امور حقوقي و قراردادها مراجعه و ضمن واريز مبلغ 000 100 ريال به حساب شماره 0106370474006 بانك ملي مركزي مراغه (كد شعبه 5071) و ارائه فيش آن به امور حقوقي و قراردادها، اسناد مربوطه را دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد، پاكت خود را تحويل نمايند. بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود.
هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف) به پيشنهادهاي فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ب) مبلغ برآورد اوليه معادل: طبق پيشنهاد پيمانكار تعيين خواهد شد.
ج) مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه معادل ( ٣٣،٠٠٠،٠٠٠ ريال ) سي و سه ميليون ريال مي باشد.
د) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه) پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكي شركت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .