منوی اصلی
تصاویر مراغه
 

رصدخانه مراغه

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 52488
 بازدید امروز : 155
 کل بازدید : 1121207
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/0625

 
  not exist :اجراي عمليات نصب انشعاب و بهره برداري و نگهداري از شبكه فاضلاب مراغه
  not exist :
  not exist :شركت آب و فاضلاب مراغه
  not exist :306870000
  not exist :
  not exist :اطلاعات
  not exist :1389/12/17
  not exist :1389/12/27
  not exist :
  not exist :آگهي مناقصه عمومي ( نوبت اول )
شركت آب و فاضلاب مراغه در نظر دارد اجراي عمليات نصب انشعاب و بهره برداري و نگهداري از شبكه فاضلاب مراغه را از محل اعتبارات داخلي و از طريق مناقصه ( عمومي ) به پيمانكار واجد شرايط و داراي رتبه 5 آب واگذار نمايد.
لذا از كليه واجدين صلاحيت دعوت مي گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهي با در نظر گرفتن موارد ذيل ، به آدرس مراغه - ده متري مطهري شركت آب و فاضلاب امور حقوقي و قراردادها مراجعه و ضمن واريز مبلغ 000 100 ريال به حساب شماره 0106160577006 بانك ملي مركزي مراغه ( كد شعبه 5071 ) و ارائه فيش آن به امور حقوقي و قراردادها ، اسناد مربوطه را دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد ، پاكت خود را تحويل نمايند.
بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
الف ) به پيشنهادهاي فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ب ) مبلغ برآورد اوليه معادل( 000 ، 700 ، 068 ، 3 ريال ) سه ميليارد و شصت و هشت ميليون و هفتصد هزار ريال
ج ) مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه معادل (000 ،‌000 ، 140 ريال ) يكصد و چهل ميليون ريال مي باشد.
د ) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ه ) پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكي شركت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.
به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.)
****************
{اصلاحیه یک}
****************
{اصلاحیه دو}

<< not exist
صفحه اصلیIاخبارIخدمات مشتركينIدرباره ماIارتباط با ما
 
  © Abfa-maragheh.ir . All rights reserved .